Trailer ↠´ Steps Towards a Small Theory of the Visible PDF by Û John Berger bricksnboho.co.uk

Trailer ↠´ Steps Towards a Small Theory of the Visible PDF by Û John Berger nas l bu g r nd n gibi oldun diye sorar ressam.
ben oldu um gibiyim bekliyorum, diye cevap verir da , ocuk ya da fare.
neyi seni, ba ka her eyi terk edersen e er.
ne s reyle ne kadar s rerse.
hayatta ba ka eyler de var.
bul onlar ve daha normal ol yleyse.
ya yapmazsam o zaman sana ba ka hi kimseye vermedi imi veririm, ama bir de eri yok, yaln zca senin faydas z sorunun cevab.
faydas z m ben neysem oyum.
bundan fazla bir vaadin yok mu yok sonsuza kadar bekleyebilirim.
normal bir hayat m olsun isterdim.
git normal bir hayat ya a ve bana g venme.
ya g venmek istersem her eyi unut ve bende beni bul bunun ard ndan gelen i birli i o unlukla iyi niyet zerine de il daha ziyade arzu, fke, korku, ac ma ve zlem zerine kurulur resim hakk ndaki modern yan lsama ki postmodernizm bunu d zeltmek i in hi bir ey yapmad , ressam n bir yarat c oldu udur asl nda ressam bir al c d r yaratma gibi g r nen ey, ald na bi im verme fiilidir s 33 34 3.
5 Buen libro de arte, de un cr tico de arte En este libro recoge reflexiones sobre la pintura en nuestro siglo y da unas pinceladas sobre el pasado Adem s aborda la funci n de esta en el presente y pasado.


okudumbitti 1kitap1sokakMetis Yay nlar , 47 sayfa John Berger okumay sevdi im bir sanat ele tirmeni.
Ayn zamanda senaryo ve belgesel yazar , ressam ve romanc G rme Bi imleri kitab n niversitede okumu tum G rmeye takm yani nk g rme ve g r len aras ndaki ili ki ki iye zel Herkesin farkl ya ad bir deneyim Sanatla, zellikle resim sanat na ve ifade ettikleriyle ilgileniyorsan z, ok g zel vakit ge irece iniz, hem d nerek hem de keyif alarak okuyaca n z bir eser.
Bir c mlesi dahi geli i g zel yaz lmam bir kitap Dikkatsizce okuyup ge ti iniz her c mlede kendinizi k t hissettirecek kadar nemli bir ey oldu unu bildi iniz dolulukta bir kitap G rd evreyi ele tirisindeki ve betimleyisindeki g , bu denli k sa say lacak kitab , okumas ok zevkli ve hazz uzun s ren bir ser vene d n t rm.
Sanat nedir Sanat ne i ermelidir Sergi salonlar nda g rd m z tablolara nas l bakmal y z Yukar daki sorular n cevaplar n n direkt verilmedi i ama kitab zaten d nerek okudu unuz i in kendinizce cevaplar buldu unuz ahane eser.
Resim hakk ndaki modern yan lsama ki postmodernizm bunu du zelt mek ic in hic bir s ey yapmad , ressam n bir yarat c oldug udur Asl nda ressam bir al c d r Yaratma gibi go ru nen s ey, ald g na bic im verme fiilidir.
Alt n izmeye ba lasayd m, bir kitab komple kitab izmem gerekirdi yle g zel bir kitap Ama tabii ilgilisi i in, yani resim sanat yla ya da g rmenin felsefesi zerine bir ilginiz yoksa benimle ayn fikirde olmayabilirsiniz.
Bilge ki i hi bir ey bilmedi ini bilendir Hayran y m 3.
75Tasvir eden ve tasvir edilen eylere, onlar n birbirleriyle ve i inde bulunduklar uzayla ili kileri zerine d nceler.
Bug N Insanlar N I Inde Ya Ad Yaln Zl Kim Nceden Bilebilirdi Her G N D Nyaya Ili Kin G Vdesiz Ve Sahte Bir Imgeler A Taraf Ndan Yeniden Oyalanan Bir Yaln Zl K Ama Imgelerin Bu Sahteli I Bir Hata De Il E Er Kar Pe Inde Ko Mak Insanl N Kurtulu Unun Tek Yolu Olarak G R L Rse, Gelir Elde Etmek Mutlak Ncelik Haline Gelirse, O Zaman Ger Ekten Varolan N Itibar G Rmemesi, G Rmezden Gelinmesi Ve Bask Alt Nda Tutulmas Gerekir Bug N Resim Yapmak, Yayg N Bir Ihtiyaca Cevap Veren Bir Direni Eylemidir Ve Umutlanmay Te Vik Edebilir John Berger I k uzayla zaman n arac s d r